FAQs

Meer informatie
FAQs

Algemeen

Professional performance gaat over het functioneren en presteren van artsen in de (klinische en opleidings-) praktijk.

Professional performance  gaat over beide, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van opleiden. Anders gezegd, professional performance gaat over het functioneren en presteren van artsen in zowel hun rol als zorgverlener als hun rol als opleider. Binnen het Perito Professional Performance programma zijn daarom evaluatiesystemen beschikbaar voor zowel opleiding (onder andere de SETQ en D-RECT) als zorg (onder andere de IFMS/INCEPT, Quick Scan, Groepsmonitor).

Professional performance gaat over beide. Voor het kunnen bieden van goede kwaliteit van zorg en opleiding moeten artsen immers zowel individueel als collectief goed functioneren. Binnen het Perito Professional Performance programma zijn er daarom evaluatiesystemen specifiek gericht op het individueel functioneren van artsen (onder andere de SETQ, IFMS/INCEPT) of het groepsfunctioneren (onder andere de TeamQ, Quick Scan).

Er zijn verschillende manieren om zicht te krijgen op de performance van artsen. Binnen Perito Professional Performance kiezen we voornamelijk voor evaluatie van de performance van (groepen) artsen met behulp van percepties van ‘de relevante omgeving’ of van de artsen zelf. De SETQ bijvoorbeeld evalueert de opleiderskwaliteiten van supervisoren met behulp van de  percepties van meerdere assistenten in opleiding tot specialist (AIOS).

Van een goede professional wordt verwacht dat hij/zij regelmatig kritisch zijn/haar eigen professionele performance evalueert. En verbetert indien mogelijk. Het CGS (College Geneeskundige Specialismen) heeft voor de individuele herregistratie van medisch specialisten bepaald dat een 360 graden beoordeling verplicht is en dient als basis voor een (ontwikkel)gesprek over het individueel functioneren van de medisch specialist (IFMS). De INCEPT evaluatie dient dit doel. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) monitored de deelname van specialisten aan IFMS die behoren bij de professionele verantwoordelijkheid van specialisten. “Het IFMS en de functioneringsgesprekken zijn essentieel voor een veilige en lerende cultuur en dus voor goede patiëntenzorg”, aldus de IGJ.
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt aanvullend eisen op voor opleidingen, opleiders en leden van opleidersgroepen. In het kaderbesluit staan de eisen beschreven; zie hiervoor de website van de KNMG/CGS. Voor opleidingsinstellingen geldt in concreto  dat zowel de opleiderskwaliteiten van supervisoren als ook het opleidingsklimaat van een opleiding moeten worden gemonitored, en worden getoetst binnen de opleidingsvisitaties c.q. de instellingsvisitatie. Feedback vragen aan AIOS over beide staat voorgeschreven. Hiervoor zijn binnen Perito de SETQ (individuele supervisoren) en de D-RECT (opleidingsklimaat) beschikbaar.

Het CGS stelt eisen op voor het functioneren van medisch specialisten en de opleiding tot medisch specialist. Het is voor medisch specialisten verplicht om de kwaliteit van eigen functioneren en van de vervolgopleiding die zij (mede) aanbieden te monitoren. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

Het bewaken en bevorderen van goede professional performance van artsen is een essentieel onderdeel van de systematische zorg voor de kwaliteit (=kwaliteitszorg) van opleiding en patiëntenzorg. Continue verbetering van de professional performance van artsen vereist het meten en het waar mogelijk verbeteren van die performance. Ook wel aangeduid met de Plan Do Check Act (PDCA)- of kwaliteitscyclus. Professional Performance biedt inzicht in de actuele performance op basis waarvan (verbeter)prioriteiten en vervolgstappen kunnen worden bepaald.

Voorafgaand aan de evaluaties - Inhoudelijk

Het primaire doel van de Professional Performance evaluaties is het bijdragen aan de professional performance van medisch specialisten, zowel in hun rol van zorgverlener als in hun rol van opleider. Aan de hand van de feedback die wordt verkregen met de Professional Performance evaluaties, kunnen medisch specialisten hun professional performance goed houden of zelfs verbeteren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de instrumenten die beschikbaar via Perito Professional Performance. Wilt u meer informatie over de instrumenten? Deze vindt u elders op deze website 

 

Wat? Voor wie?  Door wie? 
Feedback voor het functioneren als opleider SETQ Individuele opleiderskwaliteiten  Individuele opleiders Zichzelf (zelfevaluatie) en de A(N)IOS
D-RECT Het opleidingsklimaat van een specialistische vervolgopleiding  De opleiding  De A(N)IOS
Zelfevaluatie opleiding Het niveau van kwaliteitszorg van een opleiding  De opleiding  De opleiding 
TeamQ Samenwerking van de opleidersgroep  De opleidersgroep  Leden van een opleidersgroep 
Feedback voor het functioneren als zorgverlener INCEPT Functioneren van de medisch specialist  De medisch specialist  Zichzelf (zelfevaluatie), collega-specialisten, medewerkers en A(N)IOS
Quick Scan De onderlinge samenwerking binnen de vakgroep/maatschap zoals ervaren door de groepsleden Vakgroepen/ maatschappen Vakgroepen/maatschappen
Groepsmonitor Functioneren van een maatschap/vakgroep als samenwerkingspartner in het leveren van goede zorg.  Vakgroepen/ maatschappen Vakgroepen/maatschappen

 

Al de aangeboden evaluatie-instrumenten zijn resultaat en voortdurend onderwerp van onderzoek. De Onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care (PP&CC), van het Amsterdam UMC (Locatie AMC) initieert dit onderzoek en voert het uit. Bij alle studies zijn medisch specialisten en/of AIOS betrokken. Een belangrijk aspect van het onderzoek betreft de validatie van de instrumenten die worden aangeboden. Inmiddels zijn er tientallen publicaties verschenen (inclusief proefschriften) over de instrumenten, het gebruik en de effecten ervan. Een actueel overzicht van de wetenschappelijke evidence van alle aangeboden Professional Performance evaluaties vindt u op de website van de onderzoeksgroep PP&CC www.professionalperformance-amsterdam.com.

Elke type evaluatie kent zijn eigen respondentgroepen, afhankelijk van het doel van de evaluatie. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de relevante deelnemers per evaluatie.  

 

Voor wie?  Door wie? 
Feedback voor het functioneren als opleider SETQ Individuele opleiders Alle huidige A(N)IOS van een opleiding. Overwogen kan worden om A(N)IOS die recent de opleiding op uw locatie) hebben verlaten ook uit te nodigen.

Aanvullend vult de medisch specialist een zelfevaluatie in. 

D-RECT De opleiding Alle huidige A(N)IOS van een opleiding. 

Overwogen kan worden om A(N)IOS die recent de opleiding op uw locatie) hebben verlaten ook uit te nodigen.

Zelfevaluatie opleiding De opleiding  Dit is bij voorkeur een gezamenlijke groepsevaluatie (de discussie over de huidige situatie is wezenlijk voor een valide evaluatie) van (tenminste) een formele opleider, één of meerdere leden van het opleidingsteam en één of meerdere A(N)IOS. 
TeamQ De opleidersgroep  Alle leden van de opleidersgroep. 
Feedback voor het functioneren als zorgverlener INCEPT De medisch specialist  De te evalueren specialist nodigt minimaal acht collega-specialisten (van eigen en/of andere specialismen), acht medewerkers en acht A(N)IOS uit. 

Aanvullend vult de medisch specialist een zelfevaluatie in.

Quick Scan Vakgroepen/ maatschappen Alle leden van de vakgroep/maatschap. 
Groepsmonitor Vakgroepen/ maatschappen Collega-specialisten, medewerkers intern, managers en eventueel verwijzers en patiënten. 

Aanvullend vult de vakgroep/maatschap een zelfevaluatie in. 

 

Wat? Voor wie?  Door wie? 
IFMS/INCEPT Individueel functioneren van de medisch specialist (in zijn/haar rol als zorgverlener) Individuele medisch specialist  Zichzelf (zelfevaluatie), collega-specialisten, medewerkers en A(N)IOS
Quick Scan De onderlinge samenwerking tbv verantwoorde patiëntenzorg binnen de vakgroep/maatschap zoals ervaren door de groepsleden zelf Vakgroepen/ maatschappen Alle leden van de betreffende vakgroep/maatschap
Groepsmonitor Functioneren van een maatschap/vakgroep als samenwerkingspartner in het leveren van goede zorg zoals ervaren door de relevante werkomgeving.  Vakgroepen/ maatschappen Relevante collega’s en medewerkers van buiten de betreffende vakgroep/maatschap

Aanbevelingswaardig is om gericht en naar behoefte gebruik te maken van de verschillende evaluaties. Het is zinvol aan de hand van een behoefte-inventarisatie binnen uw eigen vakgroep/opleiding te besluiten aan welke performance-informatie en daarmee aan welk type evaluaties u prioriteit wilt geven. Wilt u meer advies over welke evaluaties voor u geschikt zijn? Neem dan contact op met de onderzoeksgroep PP&CC.

Ook voor kleine opleidings-/vakgroepen zijn er geschikte evaluaties, afhankelijk van het doel en het instrument. Zo is de SETQ al geschikt voor groepen met drie A(N)IOS; dwz dat de vragenlijst al bij 3 respondenten betrouwbare resultaten oplevert. Daarnaast raden we kleine opleidings-/vakgroepen aan om na te denken over alternatieve evaluatiemethoden. Denkt u bijvoorbeeld aan het voeren van exitgesprekken. Wilt u meer advies? Neem dan contact op met de onderzoeksgroep PP&CC.

Het is raadzaam om evaluaties in onderlinge samenhang te bekijken. Om na te denken over een programma van evaluaties in plaats van over losse, geïsoleerde evaluaties. Idealiter wordt dit programma samengesteld op basis van een inventarisatie van behoeften aan performance-informatie. Hierin kunnen ook eisen of afspraken vanuit de (ziekenhuis)organisatie of externe instanties (zoals CGS/RGS, wetenschappelijke verenigingen) worden meegenomen. In het programma zal er in ieder geval aandacht moeten zijn voor (periodieke) evaluatie van zowel het individuele als het groepsfunctioneren. Niet alle evaluaties hoeven elk jaar te worden ingezet! Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Goede spreiding van evaluaties – naar behoefte ingezet –is zinvoller en beter haalbaar. Wel is het belangrijk dat het niet bij meten blijft; opvolgen van de verkregen resultaten is essentieel om tot verbetering te komen.

Voorafgaand aan iedere evaluatie zullen respondenten automatisch (vanuit het Perito systeem) een uitnodiging per e-mail ontvangen. Hierin wordt informatie gegeven over de meetmaand en deelname. Verder geldt: hoe meer aandacht voor de evaluaties, hoe beter. Door voorafgaand aan het aanvragen van een meting te inventariseren waar behoefte aan is en doelen te stellen, voelen deelnemers zich meer betrokken bij het invullen van de evaluaties. U kunt aanvullend de respondenten verwijzen naar de Perito website. Hier is veel informatie te vinden over de instrumenten en de doelen van de verschillende evaluaties. Ook is hier wetenschappelijke evidence te vinden over onze systemen.

Voorafgaand aan de evaluaties - Technisch

U kunt hiervoor contact opnemen met de helpdesk van Perito Professional Performance. Dit doet u door een email te sturen naar info@peritoprofessionalperformance.nl of te bellen met  06 26 118 340.

Eenmaal in het systeem, zal het welkomstscherm u verder helpen. Daarin zit een aantal video’s die u stap voor stap begeleiden in het proces van opzetten van uw evaluaties.

Voor technische/praktische vragen (bijv. wachtwoord vergeten) met betrekking tot  Professional Performance meetinstrumenten kunt u contact opnemen met de helpdesk:

support@peritoprofessionalperformance.nl

0251 361 952

Eenmaal in het systeem, zal het welkomstscherm u verder helpen. Daarin zit een aantal video’s die u stap voor stap begeleiden in het proces van opzetten van uw evaluaties.

Afhankelijk van het type evaluatie duurt het invullen van de vragenlijsten 5 tot 10 minuten per vragenlijst. Indien u uitgenodigd bent om meerdere vragenlijsten in te vullen, kan het langer duren.

nl_NLDutch